URU Account Sign in

login เข้าใช้งานระบบด้วย account หลักของมหาวิทยาลัย

ใช้ email @live.uru.ac.th ในการ login เข้าใช้ระบบ

@live.uru.ac.th